Profielschets Jeruzalemkerkgemeente

Profielschets Jeruzalemkerkgemeente2019-09-16T18:37:59+00:00

De Jeruzalemkerkgemeente (verder: JKG) is gemeente van Jezus Christus, de opgestane HERE, wiens Rijk wij verwachten. Jezus Christus verbindt ons. Hij staat centraal. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom zijn Evangelie komen we telkens weer samen. Met elkaar zoeken we naar het leven met Hem.

We geven in korte trekken een schets van de gemeente in het geheel van de Protestantse Gemeente Zwolle.[1]

[1] We verwijzen voor een verdere kennismaking met de JKG naar het beleidsplan 2018-2023.

Kerkelijke context

De JKG is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (verder: PGZ). De PGZ omvat zes wijkgemeenten – Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en de Stinskerk –  met op dit moment zes kerkgebouwen. De JKG is verantwoordelijk voor de geografische wijk, dat is nu nog de binnenstad van Zwolle en enkele daaraan grenzende stadswijken. Een groot aantal gemeenteleden woont niet in de eigen geografische wijk, maar verspreid over de stad, of komt van buiten Zwolle. Zij weten zich verwant met de hervormd-gereformeerde identiteit van de gemeente.  In 2015 is de gemeente verhuisd naar de Jeruzalemkerk in de wijk Assendorp. In het kader van een in gang zijnde reorganisatie van de PGZ zal ook gestreefd worden naar een geografische herindeling van de wijkgemeenten, zodat de JKG ook daadwerkelijk verantwoordelijk kan zijn – missionair en diaconaal – voor de (geografische) wijk Assendorp.

De wijkgemeente telt ongeveer 1100 ingeschrevenen. Ongeveer 530 gemeenteleden staan geregistreerd (peildatum begin september 2017) als in meerdere of mindere mate betrokken. Van hen bezoeken ongeveer 350 iedere zondag de eredienst. Ongeveer 60 % van hen is boven de veertig jaar.

Positie in kerkelijk Zwolle

De PGZ telt op dit moment zes wijkgemeenten. Daarnaast is er een evangelisch-lutherse gemeente binnen de PKN. De stad Zwolle kent een zeer divers (protestants) kerkelijk leven. Zo is er een grote gemeente van de Christelijk Gereformeerde kerken, een eveneens grote Vrije Evangelisatie Zwolle, en eveneens numeriek grote Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.[2] Naast deze drie genoemden is de PGZ getalsmatig betrekkelijk klein, mede ook door uitstroom van vele PKN-leden naar deze kerken. Genoemde vrije kerken/gemeenten en de (nu nog zes) wijkgemeenten van de PGZ leggen eigen accenten, vanuit een eigen identiteit. Dat geldt zeker van de JKG. Deze positioneert zich uitdrukkelijk in de klassiek-gereformeerde traditie, herkenbaar in accent op de prediking, karakter van de liturgie en aandacht voor de leerdienst.

De leiding van de PGZ berust bij de Algemene Kerkenraad (AK). De AK is verantwoordelijk voor het algemene beleid zowel op geestelijk en financieel terrein. Verder heeft de AK een coördinerende taak. Leden van de AK (wijkkerkenraadsleden) hebben verantwoordelijkheid voor het geheel van de PGZ én vertegenwoordigen de wijkgemeente waar zij kerkenraadslid van zijn.

De PGZ verkeert sinds begin 2018 in een proces van reorganisatie, onder de titel Heilige Huisjes. In het voorjaar van 2019 zal dit proces tot afronding komen. Gezien te verwachten ontwikkelingen – getalsmatig en financieel – zal de PGZ in de komende vijf jaar terug gaan naar 3 of 4 wijkgemeenten met 3 of 4 kerkgebouwen. Dit reorganisatieproces bevindt zich in de fase van besluitvorming. Voor de JKG is de kracht haar identiteit en herkenbaarheid, ook in de vorm van een eigen gebouw, de Jeruzalemkerk.

Dit gebouw uit 1933 is de thuisbasis voor de gemeente sinds 2015. Daarvoor was dat de Grote Kerk in de binnenstad van Zwolle. In het kader van een eerdere reorganisatie is deze kerk onttrokken aan de reguliere eredienst van de PGZ, en ondergebracht in een Stichting.

Informatie over de activiteiten van de kerken in het geheel van Zwolle is ook te vinden op de website van het Podium van Kerken: www.kerkenvanzwolle.nl.

[2] Zie verder website van het Podium van Kerken Zwolle: www.kerkenvanzwolle.nl/

Geschiedenis

De Jeruzalemkerkgemeente, voorheen Gemeente Grote Kerk, is ontstaan uit een hervormd-gereformeerde evangelisatie, Elim, opgericht in 1918. Deze evangelisatie nam in 1964 zijn plaats in de Hervormde Gemeente Zwolle, als hervormd-gereformeerde (GB) gemeente. Achtereenvolgens met als predikant: ds. W. L. Tukker, ds. L.J. Geluk, ds. J.J.W. Mouthaan, ds. K. van Meijeren en ds. J. Mulderij. In de laatste periode – zo tussen 2010 tot 2018, en met name 2014 tot 2017 – heeft de gemeente een moeilijke tijd doorgemaakt, met als gevolg een grote uitstroom van gemeenteleden naar met name de VEZ en de Christelijke Gereformeerd Kerk Zwolle. De overgang van de Grote Kerk naar de Jeruzalemkerk in 2014 woog – en weegt – voor menigeen in de gemeente zwaar. Maar met name inhoudelijke verschillen van inzicht over de prediking, en de bij de identiteit van de gemeente passende invulling van de erediensten (liturgie) leidden tot verdeeldheid en spanningen in de gemeente, in de kerkenraad en tussen kerkenraad en voorganger. Een aantal malen is ondersteuning van buiten ingeroepen, onder andere in de vorm van (bijzondere) visitatie. Een en ander heeft geresulteerd in de (aanvraag tot) losmaking van de predikant van zijn ambtelijke dienst in de Jeruzalemkerkgemeente.

In de afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in bezinning op de toekomst van de JKG, onder andere in het kader van de formulering van een beleidsplan, met daarin herformulering van Visie, Missie en Identiteit van de gemeente. Met dankbaarheid mogen we constateren dat eenheid en samenwerking in de kerkenraad en tussen kerkenraad en gemeente versterkt en vernieuwd zijn, en dat er voorzichtig zelfs sprake is van enige groei van de gemeente en toename van het kerkbezoek. Tegelijk is het ook zo dat het herstel fragiel is, en zorgvuldig en wijs beleid vraagt.

Identiteit en missie

In de JKG staat Jezus Christus centraal, Hij is de opgestane Heer. Wij zijn een door Christus aan elkaar gegeven gemeenschap, geleid door de Heilige Geest. We luisteren naar de Bijbel als het levende woord van God. We zien uit naar de komst van Gods koninkrijk. Wij delen deze verwachting met Israël, uit wie de Messias is voortgekomen. Daarnaast leeft de Jeruzalemkerk in verbondenheid met de wereldwijde kerk, in het bijzonder waar zij verdrukt wordt.

In zijn beleidsnota 2018-2023 Verbonden – Vitaal – Betrouwbaar zet de JKG in met een uitvoerige verwijzing naar Filippenzen 2: gemeente-zijn in de gestalte van Christus. Aan de bezinning op Filippenzen 2 ontleent het beleidsplan een aantal aandachtspunten voor kerkenraad en alle andere geledingen in de gemeente:

 • groeiend inzicht in geestelijke afhankelijkheid en geestelijk leiderschap
 • heldere en transparante bezinning op de identiteit, liturgie, etc.
 • het versterken van de pastorale contacten en zorg
 • ondersteuning en waar nodig sturing geven aan verenigingen/commissies/etc.
 • betrouwbaar zijn in bezinning, besluiten, afspraken en communicatie.

– De JKG plaatst zich in de gereformeerde traditie. Zij beroept predikanten die behoren tot de traditie van de GB in de PKN.

– In de liturgie voor de kerkdiensten is deze verworteling in de gereformeerde traditie herkenbaar in de keuze voor de klassiek-gereformeerde, calvijnse nadruk op schuldbelijdenis/boetvaardigheid en genadeverkondiging, nadruk op de Psalmen, het bevindelijk karakter van de prediking en het gebruik van de klassieke liturgische formulieren voor Doop en Avondmaal. Naast de Psalmen is er ook ruimte voor het laten zingen van Gezangen in de eredienst. In 2018 heeft de kerkenraad besloten tot het regulier gebruik van de bundel Weerklank. In bijzondere dienst, themadiensten, en bij gelegenheidsdiensten is er ruimte voor een kwalitatief verantwoorde mix van klassieke elementen en eigentijdse geloofsbeleving, en expressie daarvan in liederen..

– In de JKG willen we naar elkaar omzien. We willen een veilige plek zijn, een plaats van geloof in God, hoop op een nieuwe toekomst en liefde voor elkaar en voor de wereld.

– De JKG is een plek waar de gemeente van jong tot oud wordt gevoed en gevormd in geloof en onderlinge verbondenheid. We willen toegerust worden om christen te zijn in het dagelijks leven. We willen anderen laten delen in de vreugde van het evangelie. We willen dienstbaar zijn aan mensen dichtbij en verder weg. In het Beleidsplan ligt daarom grote nadruk op de missionaire – diaconale en pastorale – presentie van de gemeente in de wijk van de Jeruzalemkerk.

– Veel jonge gezinnen zijn in de afgelopen jaren vertrokken naar andere gemeenten. Daarom ligt er grote nadruk op extra investering in kerkelijk werk met en voor jongeren.

Kerkenraad en predikant

De wijkgemeente wordt bestuurd door een kerkenraad van 24 leden: 1 predikant, 9 wijkouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 6 diakenen en 4 ouderlingen met bijzondere opdracht (1 scriba, 2  jeugdouderlingen, 1 evangelisatieouderling) en 1 diaken met bijzondere opdracht (college van diakenen PGZ). Het dagelijks bestuur is in handen van een moderamen van 5 leden.

– De taakverdeling tussen kerkenraad en predikant vindt plaats in overleg en is mede afhankelijk van de voorkeur en gaven van de predikant. De predikant maakt in ieder geval deel uit van de kerkenraad, het moderamen, het consistorie, en het predikantenministerie. Als het rooster van afvaardiging dat voorschrijft, kan de predikant worden afgevaardigd naar de algemene kerkenraad.

– De predikant legt zich toe op prediking, (crisis-)pastoraat en op de zorg voor en/of begeleiding van mensen in bijzondere situaties als aanstaand huwelijk, geboorte en doop, langdurige ziekte, overlijden en aan huis gebonden zijn.

– De predikant speelt een rol in de catechese en de belijdeniscatechese in het bijzonder. Hij is betrokken bij het werk van de commissie vorming en toerusting, zorgt voor relevante berichtgeving in het Zwolse PKN-kerkblad Gaandeweg en de zondagse nieuwsbrieven.

De JKG heeft plaats voor een 0.8 fte predikant. In het kader van de reorganisatie anno 2018-2019 is vastgesteld dat niet meer gewerkt wordt met betaalde krachten in de wijkgemeente.

Erediensten

Iedere zondag zijn er twee erediensten in de Jeruzalemkerk, om 09.30 uur en om 17.00 uur (m.u.v. de zomerperiode: dan om 19.00 uur). De ochtenddienst kan omschreven worden als gezinsdienst en wordt bezocht door zo’n drie- à driehonderdvijftig mensen van alle leeftijden. Kinderen hebben een eigen plek door middel van het kindermoment en een kinderlied. De middag/avonddienst heeft meer het karakter van een leerdienst en wordt bezocht door zo’n 130 gemeenteleden. Tijdens de middagdienst is er zondagsschool voor 6 tot 12 jarigen.

Eén keer per maand wordt er in de winterperiode, in plaats van de middagdienst, een themadienst georganiseerd. De voorganger bereidt met een muziekgroep (met veelal jongeren) de liturgie voor.  Op bid- en dankdagen zijn er twee diensten. De middagdienst is helemaal gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd, terwijl de avonddienst een reguliere dienst is van dankgebed en voorbeden. Op de tweede feestdagen is er één dienst, voorbereid in samenwerking met en mede begeleid door de eerder genoemde muziekgroep. In deze diensten wordt er door de predikant of een bekwaam gemeentelid een korte meditatie gehouden.

Over de invulling van de dienst op de Tweede Kerstdag – of in de toekomst mogelijk op de avond voor de Eerste Kerstdag – wordt nagedacht. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een viering waarvoor ook in de wijken rond de Jeruzalemkerk geflyerd wordt. Deze lijn wil de kerkenraad graag voortzetten.

Themadiensten en diensten op de tweede feestdagen worden per januari 2019 in samenwerking met de voorganger georganiseerd door de liturgiecommissie.

Pastoraat

Het pastoraat wordt gecoördineerd vanuit het consistorie, dat gevormd wordt door de predikant en de pastoraal-ouderlingen, de wijkouderlingen. Sinds kort is begonnen met de inzet van bezoekbroeders, gekoppeld aan het werk van de wijkouderling. Op dit moment hebben vier wijken een bezoekbroeder. Het is de bedoeling om dit verder uit te breiden. Daarnaast is er al geruime tijd een team van bezoekdames en -heren die de oudere gemeenteleden op regelmatige basis bezoeken. Zij verspreiden ook het tijdschrift ‘Lichtspoor’.

De gemeente is pastoraal georganiseerd in tien wijken: de geografische wijk (opgesplitst in meelevenden en niet-meelevenden), een wijk met twee verzorgingstehuizen en 7 overige wijken die de rest van stad en ommeland beslaan.  Aan elke wijk is een van de wijkouderlingen toegewezen.

De gemeente is daarnaast onderverdeeld in achttien kleinere wijkkringen. Elke wijk heeft één of enkele contactpersonen. Elke wijkouderling is gekoppeld aan de wijkkringen in zijn eigen wijk. Dit biedt mogelijkheden voor het nog weinig gebruikte groothuisbezoek. Speerpunt in het beleidsplan t.a.v. het pastoraat is intensivering van het aantal (kleinschalige) pastorale ontmoetingen en de bewustmaking van de gemeente dat het pastoraat een taak is van iedereen.

Krachtige pastorale ontmoetingsplekken zijn tenslotte ook de verschillende ouderenkringen, die vaak op een middag in de Jeruzalemkerk bij elkaar komen.

Diaconaat

De diaconie helpt de gemeente om het geloof handen en voeten te geven. Dat gebeurt op velerlei wijze, ver weg en dichtbij. Er wordt visie ontwikkeld voor missionair-diaconaal werk in de directe omgeving van het kerkgebouw.

De diaconie heeft contacten met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties en zet zich op velerlei wijze in. De diaconie coördineert bijvoorbeeld praktische hulpvragen van gemeenteleden, o.a. brengen en halen naar en van de erediensten. Daarnaast is er een diaconale commissie actief waarin diakenen samen met andere gemeenteleden werken aan het verder ontplooien van het diaconaat in het gemeenteleven, o.a. door diaconaal toerusten van gemeenteleden door het geven van workshops.

Missionaire gemeente

De JKG  wil graag missionair zijn.

In het verleden zijn er evangelisten verbonden geweest aan de wijkgemeente (samen met een andere wijkgemeente). De huidige Evangelisatiecommissie bestaat uit een vijftal gemeenteleden. De commissie geeft voortgang aan bestaande activiteiten en initieert nieuwe. Het is de bedoeling om gemeenteleden te betrekken bij de uitvoering ervan. De commissie heeft een duidelijke regiefunctie ten aanzien van een aantal activiteiten:

VakantieBijbelClub: Al meer dan 35-40 jaar wordt deze gehouden. In de zomervakantie een week VBK. In de krokusvakantie en herfstvakantie een dag. Hierbij komen voornamelijk kinderen vanuit de eigen wijkgemeente. Maar ook steeds meer kinderen vanuit de buurt.

Sonrise: (Athletes in Action) Ongeveer 10 jaar geleden is begonnen met een sportweek in de wijk Dieze (is geografische deel van de JKG). Dit in samenwerking met de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) en Youth for Christ. De VEG heeft haar kerkgebouw in de wijk Dieze. In deze week zijn er jonge mensen die naast sport en spel getuigen van Jezus en Zijn werk. De laatste jaren zijn er ook jongeren vanuit de JGK die, als sporters, meedoen. De begeleiding en ondersteuning, ook financieel wordt door de JGK en VEG gedaan, middels het kerkteam.

Voor komend voorjaar proberen we een dergelijke vorm, in het klein, ook in de wijk Assendorp te organiseren.

Pioniersplek: het evangelisatiewerk in de wijk Assendorp willen we graag meer gestalte gaan geven. De kennis en ervaring vanuit de wijk Dieze gebruiken willen we daar bij gebruiken. Om dit mogelijk te maken denken wij dat een pioniersplek daar goed voor gebruikt kan worden

Nieuw ingekomen gemeenteleden: Periodiek krijgen de nieuw ingekomen gemeenteleden een informatiepakketje. In principe wordt dit afgegeven met een woordje van welkom. Voor Pasen en Kerstfeest wordt ook een paas/kerstgroet bezorgd.

Burendag: Burendag 2018 hebben we voor het eerst de kerk opengesteld en contact gezocht/gelegd met mensen rondom de Jeruzalemkerk.

Uitgezondenen: De JGK heeft een zendingscommissie. Deze commissie verzorgt alle activiteiten die nodig zijn voor het contact met de door of vanuit de gemeente uitgezonden mensen. Al vele jaren is een aantal mensen werkzaam voor de zending in het buitenland. Liza in de Arabische wereld, Chris Lyndon in Mozambique en sinds enkele jaren de Fam. v.d. Maas in Albanië. Het contact met hen verloopt via kaarten/social media, en soms door een bezoek door leden van de gemeente.

Commissie Hulp Oost Europa: Deze is in 1983 geïnstalleerd als Orgaan van Bijstand van de kerkenraad. Oorspronkelijk doel was om op diaconale wijze contacten te onderhouden en te helpen. Van kerkelijke gemeente hier naar kerkelijke gemeenten in het Decanaat Hunedoara in Roemenië.  Sinds 2000 ligt het accent op het Thuiszorgproject Kandila in Petrosani. De meest arme stad in de provincie Hunedoara. We helpen daar een 40-tal ouderen (vooral weduwen) met de eerste levensbehoeften (verzorging, voedsel, kleding en praktische hulp), maar vooral ook aandacht.

Jeugdwerk

Er bestaan allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren in de JKG:

 • Kinderclub “De Regenboog” voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, eens in de twee weken op vrijdag avond in de kerk. Samen zingen, bidden luisteren naar een bijbel verhaal en knutselen. Rond de 30 kinderen komen iedere avond, verspreid over 3 groepen.
 • Tienerclub “Brick” voor tieners van 12 tot 16 jaar, eens in de twee weken op vrijdag avond in de kelder van de kerk. Tieners een zinvolle en gezellige avondbesteding bieden, leidraad is het Woord van God, daarnaast ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spel. Rond de 15 tieners komen iedere avond.
 • Open Jeugdwerk “Kompas” voor tieners van 16 tot 22 op iedere zaterdag avond. Ontspannen avond om de jongeren samen te laten komen en een plek te bieden om elkaar te ontmoeten, spreken en te ontspannen met poolen, tafelvoetbal en andere activiteiten. Iedere zaterdag zijn er rond de 10 jongeren, op activiteiten groeit dit uit tot 25.
 • Vakantie Bijbel Club; met een opkomst van rond de 90 kinderen uit de basisschoolleeftijd. Veel kinderen uit de eigen gemeente, maar ook vriendjes en vriendinnetjes en kinderen uit de buurt. VBC is 1 ochtend in de voorjaars- en herfstvakantie en 3 dagen in de zomervakantie.
 • Tijdens de middagdiensten, tijdens het winterwerk, is er Klimboom. Doel is het “inwijden in de Godsdienst” en dus niet een 2e Te vergelijken met zondagsschool. Deze bijeenkomsten worden alleen gehouden op de middagen dat er geen thema dienst is, dus 3 van de 4 zondagen in de maand.
 • Verder zijn er 4 leeftijdsgroepen voor catechisatie, 12-15 jaar, 16-18, 18+ en belijdeniscatechisatie.

Het jeugdwerk wordt aangestuurd door de jeugdouderling en de jeugdraad. In het beleidsplan is het voornemen uitgesproken om een tweede jeugdouderling aan te stellen.

Vanuit het beleidsplan is er aandacht voor het gesprek tussen de generaties, deels wordt dit vormgegeven door gecombineerde activiteiten, maar hebben jongeren ook meer een plek/aandacht gekregen in de themadiensten waardoor verbondenheid groeit. Vanuit de tieners/jongeren wordt steeds aangegeven graag betrokken te zijn bij zaken die hen aan gaan.

Meer informatie?

Meer informatie over de JKG is te krijgen via de website. https://jeruzalemkerk.pknzwolle.nl

Daarop zijn onder meer kerkdiensten te beluisteren, weekbrieven te lezen, foto’s te bekijken en documenten als de plaatselijke regeling en het beleidsplan te zien.

Ook het nieuwste beleidsplan van de wijkgemeente biedt veel aanvullende informatie. Net als de jaarlijks verschijnende informatiegids.