De Commissie Hulpverlening Oost Europa van de hervormde Jeruzalemkerk te Zwolle. Dit is de volledige naam van de commissie die in 1983 is opgericht. Wij zijn een orgaan van bijstand van de wijkkerkenraad van de Jeruzalemkerkgemeente.

Naast de commissieleden zijn er veel mensen betrokken zijn bij het werk van de commissie. Naast de bezoekjes in Roemenië, het verzorgen van een presentatie is er het nodige te doen met het voorbereiden van de jaarlijkse rommelmarkt en de rommelmarktdag zelf. Dan denken we aan het maken en verkopen van wenskaarten op allerlei (creatief) beurzen; koek bakken en het verzorgen van de kramen.

Belangrijkste doel van de commissie is om op diaconale wijze contacten te onderhouden en het financieel ondersteunen van het thuiszorgproject van de Stichting Kandila in Petrosani. Het werkgebied is hier in Zwolle in hoofdzaak de wijkgemeente en een aantal vrienden en familieleden van commissieleden elders in de stad en daarbuiten.

Naast het inzamelen van spullen die we gericht vragen, ontvangen we geld. Hulp in de vorm van geld wordt steeds belangrijker. Waar komen de financiën vandaan? Particuliere giften, een projectgerichte vriendenkring, opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt,wenskaarten, haring, hamburgers en bloemen. En niet te vergeten de bijdrage van de Centrale Diaconie en de avondmaalscollecte. Anno 2019 ervaren we dat projectgerichte financiële hulp steeds belangrijker wordt. Als commissie kiezen we dan ook voor continuïteit en duurzaamheid. In de contacten en in de vorm van hulp.

 • Taal: Roemeens/Hongaars
 • Hoofdstad: Boekarest
 • Inwoners: 22,2 miljoen
 • Oppervlakte: 238.391 km2
 • Geloof: Roemeens-Orthodox (87%), Rooms-Katholiek (5%), Protestants (8%)
 • Munteenheid: Roemeense Leu
 • Geboortecijfer: 10,5 per 1000
 • Sterftecijfer: 11,9 per 1000
 • Levensverwachting: Mannen: 69 jaar, Vrouwen: 76 jaar
 • Staatsinrichting: Parlementaire Republiek
 • President: Traian Basescu

De Roemeense staat is ontstaan bij de unificatie in 1859 van de vorstendommen van Moldavië en Walachije. De staat kreeg in 1878 onafhankelijkheid van het Osmaanse Rijk. Sindsdien streefde de staat naar een unie van alle gebiedsdelen die werden bewoond door Roemenen. Op 4 juni 1920 werd Groot-Roemenië gevormd bij het verdrag van Trianon. Op dat moment kwamen Bessarabië, Boekovina en Transsylvanië onder Roemeens gezag. In 1947 werd Koning Mihai I gedwongen troonafstand te doen, waarna een communistisch regime werd geïnstalleerd. Onder het bewind van president Ceausescu, die in 1965 aantrad, werd gestalte gegeven aan een koers van relatieve externe onafhankelijkheid. In december 1989 werd Ceausescu afgezet en werd er een interim-regering gevormd. De ex-communistische president Iliescu werd in november 1996 opgevolgd door de christen-democratische president Constantinescu. Koning Mihai is in mei 2001 vriendelijk ontvangen door de president en woont nu weer in Roemenië. In december 2004 won Traian Basescu, de, presidentskandidaat van een alliantie tussen de liberale partij en de democratische partij, de presidentsverkiezingen.

De mensenrechten in Roemenië zijn redelijk goed. Men kent vrijheid van meningsuiting en de positie van de Hongaarse minderheid is de laatste jaren aan het verbeteren. Daarnaast vormt de Roma met 1,8 miljoen mensen nog de grootste etnische minderheid in Roemenië. Deze groep wordt tot op heden aanhoudend gediscrimineerd. De rechtspraak wordt in toenemende mate onafhankelijk. In incidentele gevallen maakt de politie zich schuldig aan mishandeling.

De sociale situatie in Roemenië laat naar West-Europese maatstaven te wensen over. Het gemiddelde inkomen bedraagt circa 2.400 Euro per jaar. Hierdoor zijn de meeste huishoudens gedwongen naast hun reguliere baan in het grijze circuit bij te verdienen. Het inflatieniveau bedroeg in 2004 ca. 9,7%. Bijna een vijfde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hierdoor is de georganiseerde misdaad de laatste jaren fors toegenomen. Corruptie is nog steeds de grootste ziekte van het land. Kinderen halen veelal hun diploma niet als ze geen geld schuiven naar hun examinators. Goede medische zorg is vaak alleen voorhanden als er extra geld geschoven wordt. Tegenwoordig gaan de meeste kinderen ongeveer 11 tot 12 jaar naar school. Dit is beduidend langer dan enkele jaren geleden. Ook het aantal studenten dat hoger onderwijs volgt neemt sterk toe.

De gezondheidszorg is in de afgelopen jaren verslechterd. Door geldgebrek kan men nauwelijks deskundig personeel aantrekken. De omstandigheden in de ziekenhuizen en overige inrichtingen zijn naar westerse maatstaven ver onder de maat. Private alternatieven zijn onbetaalbaar voor de bevolking.

Tijdens de top van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie in Helsinki in december 1999 is besloten de toetredingsonderhandelingen te starten met een tweede groep van zes kandidaat-lidstaten, waaronder Roemenië. Op 15 februari 2000 zijn de toetredingsonderhandelingen formeel geopend. Roemenië streeft ernaar op 1 januari 2007 tot de EU te kunnen toetreden. De Roemeense regering moet met name op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken en Mededinging nog veel verbeteringen maken. Op allerlei terreinen worden er daarom soms drastische maatregelen afgekondigd. Hoewel bijna alle inwoners van Roemenië vóór toetreding zijn, vragen sommige commentatoren toch aandacht voor de nadelen van het EU-lidmaatschap. Gezien de huidige plannen van de EU omtrent het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de structuurfondsen, kan Roemenië geen enorme geldstroom uit de Unie verwachten. Daar tegenover staat het wegvallen van de importtarieven voor voedingsmiddelen. Dit zal een enorme klap betekenen voor de binnenlandse producenten. De landbouwsector zal wellicht de grootste schade lijden. Inkrimping van deze sector, waarin bijna vijftig procent van de beroepsbevolking werkzaam is, lijkt onvermijdelijk, met als bijkomend probleem dat werkloze boeren hun heil niet in de industrie kunnen zoeken, omdat daar ook massaontslagen te verwachten zijn… Vooralsnog betekent de mogelijke toetreding van Roemenië tot de EU niet, dat de situatie in de sponsorgezinnen direct verbetert. We verwachten dat juist de vraag om hulp vanuit de arme bevolkingsgroepen in eerste instantie zal toenemen!

Rommelmarkt

Voor de financiering van de hulp houden we jaarlijks een rommelmarkt. Daarvoor houden we een paar keer een inzamelingsmoment. Meestal op de eerste zaterdag in april wordt dan een gezellige rommelmarkt georganiseerd. Samen met veel vrijwilligers worden de ingezamelde spullen aan de man gebracht. Daarbij is er een boekenkraam met honderden boeken, worden er broodjes verkocht, is er koffie verkrijgbaar, enz. Behalve door gemeenteleden komen daar mensen die alle rommelmarkten aflopen, maar ook veel mensen uit de buurt.

Hieronder een impressie van een aantal rommelmarkten van diverse jaren.

Werkbezoeken

Ons thuiszorgproject in Roemenië wordt door ons regelmatig bezocht. Daar bespreken we hoe het gaat, wat er nodig is en bezoeken we zo mogelijk enkele mensen die door ons worden geholpen.

Vera, onze maatschappelijk werker bij het project in Petrosani heeft, samen met haar man Csaba, ook een paar keer een bezoek aan ons gebracht om te ervaren hoe hier de zorg geregeld is.

Voor de leden van Kandila wordt ook elk jaar een Kerstfeest georganiseerd. Dat wordt gevierd samen met kinderen van het internaat ter plaatse. De kinderen vertellen het kerstverhaal en zeggen gedichtjes op. Eén of meer koren komen zingen. De ouderen die niet zelf kunnen komen worden gehaald. Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd. De ouderen genieten; velen komen nauwelijks van huis. Maar ook de kinderen vinden het prachtig.

Werkbezoek kerst 2019

Hieronder een impressie van eerde bezoeken: